Σχετικά με

Ως κοινοπραξία, είμαστε αφοσιωμένοι στην ενδυνάμωση των μεταναστριών στις αγροτικές περιοχές, με στόχο να τους εξοπλίσουμε με βασικές δεξιότητες για να ενσωματωθούν με επιτυχία στην εκπαίδευση και στις ευκαιρίες απασχόλησης. Το έργο μας περιλαμβάνει μια ολιστική προσέγγιση ένταξης στην κοινότητα , ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για την ενδυνάμωση των μεταναστριών της υπαίθρου.
Περιγραφή Έργου

Ως κοινοπραξία, είμαστε αφοσιωμένοι στην ενδυνάμωση των μεταναστριών στις αγροτικές περιοχές, με στόχο να τους εξοπλίσουμε με βασικές δεξιότητες για να ενσωματωθούν με επιτυχία στην εκπαίδευση και στις ευκαιρίες απασχόλησης. Το έργο μας περιλαμβάνει μια ολιστική προσέγγιση ένταξης στην κοινότητα , ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για την ενδυνάμωση των μεταναστριών της υπαίθρου.

Το όραμά μας

Το «Together We Can» (Μαζί Μπορούμε) φέρνει κοντά επιχειρήσεις, κοινότητες, δημόσιους φορείς και εκπαιδευτικούς φορείς σε ένα διεθνές δίκτυο. Αυτή η συλλογική προσπάθεια στοχεύει στο να εμπνεύσει και να επιτρέψει στις μετανάστριες να γίνουν ενεργές σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινότητα ώστε να επιτύχουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους.

Στόχοι

Στο επίκεντρο του «Together We Can» βρίσκεται μια ολιστική προσέγγιση για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων. Μέσω κατάρτισης και συνεργασιών, στοχεύουμε να φέρουμε σε επαφή γυναίκες μετανάστριες και τοπικούς φορείς για την οικοδόμηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, δίνοντας ευκαιρίες δια βίου μάθησης καθώς και την ενσωμάτωση των γυναικών αυτών σε διάφορους τομείς όπως στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση.

ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η προσέγγισή μας για τη διαχείριση του έργου έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει την αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων του και την επίτευξη των στόχων μας. Η προσέγγιση αυτή καλύπτει τρεις κρίσιμους τομείς:

– Διοικητική και οικονομική διαχείριση.

– Επανεξέταση και παρακολούθηση της προόδου.

– Διασφάλιση ποιότητας.

Για τον χειρισμό πιθανών κινδύνων, αναπτύσσουμε ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνων που περιλαμβάνει τη συλλογή ανατροφοδότησης από τους εταίρους και τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων για τον μετριασμό τους. Ενσωματώνουμε ψηφιακά εργαλεία και μεθόδους μάθησης , προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων και ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή στις διάφορες δραστηριότητες. Η προσέγγισή μας διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία, παρακολούθηση και αξιολόγηση για την επιτυχία του έργου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

– Δήλωση Αναφοράς Καλών Πρακτικών:

Το πρώτο βήμα ήταν να δημιουργηθεί μια διακρατική έκθεση που να συγκεντρώνει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα,  που να αναγράφει τοπικές στρατηγικές ένταξης των μεταναστριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορείτε να βρείτε την “Έκθεση Καλών Πρακτικών για την ένταξη των μεταναστριών στην εκπαίδευση, απασχόληση και κατάρτιση στις αγροτικές περιοχές” στην ενότητα αποτελεσμάτων του έργου. 

– Ανταλλαγή γνώσεων: 

Στόχος μας είναι να παρέχουμε εμπεριστατωμένες πληροφορίες για τις Καλές Πρακτικές, διευκολύνοντας τους εταίρους μας να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις στο θέμα, ώστε να υιοθετήσουν Καλές Πρακτικές στον οργανισμό τους.

– Βελτίωση Πολιτικής: 

Εστιάζουμε επίσης στην ανεύρεση αναγκών σε υφιστάμενες πολιτικές που υποστηρίζουν τις μετανάστριες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε προσαρμόσιμες λύσεις και μεθοδολογίες με βάση τις βέλτιστες πρακτικές. 

– Ενδυνάμωση:

Το έργο “Together We Can” επιδιώκει να αναπτύξει μια εφαρμόσιμη μεθοδολογία που αναγνωρίζει τις μετανάστριες ως ενεργά άτομα  στις διαδικασίες ένταξής τους. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τις αντιλήψεις και να εμπνεύσουμε μια πιο περιεκτική προσέγγιση για τη συμμετοχή των μεταναστών στις τοπικές στρατηγικές ένταξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέσω διακρατικών συνεργατικών προσπαθειών, δημιουργούμε ένα σύστημα μάθησης και κατάρτισης το οποιο είναι αφιερωμένο στην ενίσχυση ενός εφαρμόσιμου, πρακτικού, μεταβιβάσιμου και επαναλήψιμου πιλοτικού προγράμματος ένταξης. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών (ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτές, συμμετέχοντες) και να διευκολύνουμε την κοινωνική ένταξη των μεταναστριών στις αγροτικές κοινότητες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Ενισχυμένη Γνώση: Οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι φορείς που εργάζονται με μετανάστριες γυναίκες θα βελτιώσουν τις γνώσεις και τις πρακτικές τους μέσω ενός προσαρμοσμένου εγχειριδίου που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για το πρόγραμμα μάθησης και κατάρτισης “Together We Can”.

Το εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές θα τους δώσει τη δυνατότητα να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά το πιλοτικό πρόγραμμα τοπικής ένταξης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Together We Can”, ακολουθώντας τα μοτίβα μάθησης και κατάρτισης που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο. Το πρόγραμμα θα προσφέρει μια σειρά τοπικών εκπαιδεύσεων σε κάθε μία από τις χώρες εταίρους, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστριών που ζουν σε αγροτικές περιοχές, την κινητοποίηση της συμμετοχής και την ενίσχυση της βιωσιμότητας όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του προγράμματος μάθησης και κατάρτισης του Έργου.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα του προγράμματος μάθησης και κατάρτισης του Έργου, σκοπεύουν στην ενδυνάμωση των μεταναστριών, στην προώθηση της ένταξης τους και στην βελτίωση της ζωής τους στις κοινότητες που κατοικούν.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ: Το Together We Can αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των μεταναστριών στις αγροτικές περιοχές μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων, προωθώντας την ένταξη τους στον κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό τομέα. Το Έργο εμπλέκει οργανισμούς και επαγγελματίες από την κοινότητα, από δημόσιους φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Κύριο μέλημα, είναι οι κοινότητες να δημιουργήσουν ευκαιρίες και λύσεις για να βελτιώσουν την ενεργό συθμμετοχή, τη συνεργασία και την αξιοποίηση των τοπικών πόρων για την κοινωνική ένταξη των μεταναστριών. Επιδιώκουμε τη μακροπρόθεσμη συνεργασία στο θέμα των ενδιαφερόμενων μερών, δημιουργώντας βιώσιμο αντίκτυπο πέρα της διάρκειας υλοποίησης του Έργου. Ελάτε μαζί μας στη δημιουργία κοινοτήτων που να προωθούν την ενδυνάμωση γυναικών μεταναστριών στην ύπαιθρο, την ένταξη και την υποστήριξη τους σε τοπικό επίπεδο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ενισχυμένη εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών στα κοινά. Αυξημένη κατανόηση των στόχων του προγράμματος και των αναγκών των μεταναστριών μέσω διαβουλεύσεων. Επέκταση των ευκαιριών μάθησης και απασχόλησης καθόλη τη διάρκεια που οι γυναίκες μετανάστριες κατοικούν στην ύπαιθρο. Κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών για τη δημιουργία κοινοτήτων που να προωθούν την ενδυνάμωση και την συμμετοχικότητα. Ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και των μεταναστών. Βελτίωση αλλαγής στάσης προς την ενδυνάμωση και ένταξη. Συμβολή στη βιώσιμη ενδυνάμωση των κοινοτήτων στις αγροτικές περιοχές. Κινητοποίηση λύσεων πολιτικής για την ενεργό ένταξη στην εκπαίδευση ενηλίκων για τις ανάγκες των μετανατριών.

ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΆΖΕΣΑΙ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΝΑ ΝΟΙΆΖΕΣΑΙ

Είμαστε αφοσιωμένοι στην προώθηση των προϊόντων, των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων του έργου, ώστε να εξασφαλίσουμε την ευρεία ανταπόκριση στις αγροτικές περιοχές σε θέματα όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η κατάρτιση.

Επιπλέον, στόχος μας είναι να προωθήσουμε τη θετική κοινωνική αλλαγή, ωφελώντας διάφορους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστριών, των εκπαιδευτών/εκπαιδευτών ενηλίκων, των φορέων χάραξης πολιτικής και του ευρύτερου κοινού σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη για μόνιμες αλλαγές στις στάσεις, πρακτικές και πολιτικές μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων μερών. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το να μοιράζεσαι σημαίνει να νοιάζεσαι!