Partners – Συνεργάτες

Life is full of choices, as a life coach I will help you find the right one for you.

Coordinator

VNB - Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V
Η VNB είναι ένα επίσημο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ενηλίκων στην Κάτω Σαξονία / Γερμανία, που ιδρύθηκε το 1984. Έχει δίκτυο περισσότερων από 200 εκπαιδευτικούς οργανισμούς-μέλη και μη κερδοσκοπικοί συνεργάτες. Τα κύρια θέματα του εκπαιδευτικού έργου του VNB είναι δημόσιου, κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος, όπως η μετανάστευση και η ενσωμάτωση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η οικογενειακή και διαγενεακή εκπαίδευση, η εκπαίδευση σε θέματα φύλου και ΛΟΑΤΚΙ, η παγκόσμια μάθηση και πολλά άλλα. Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται αποκλειστικά ή σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς εταίρους σε περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο. Η VNB έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών για μια ποικιλόμορφη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, απευθυνόμενη σε ενήλικες εκπαιδευόμενους καθώς και σε μέλη του προσωπικού στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην επαγγελματική εκπαίδευση.
Synthesis Center For Research And Education Limited
Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης SYNTHESIS είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός που υλοποιεί έργα κοινωνικού αντίκτυπου, με έμφαση την κοινωνική ένταξη. Η SYNTHESIS είναι κορυφαίος οργανισμός στην Κύπρο στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας. Ίδρυσε το HUB NICOSIA, ένα εκπαιδευτικό κέντρο που υλοποιεί πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Η SYNTHESIS διαχειρίζεται το "Social Café", μια μοναδική πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση των μεταναστών, προσφύγων και ευάλωτων ομάδων. Ως φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων και διαπιστευμένο ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η SYNTHESIS εστιάζει στην ανάπτυξη της κατάρτισης προγραμμάτων, ακαδημαϊκών προγραμμάτων, που ενισχύουν τις προσωπικές, επιχειρηματικές και εργασιακές δεξιότητες των ανθρώπων, ιδιαίτερα εκείνων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, των νέων NEET (άτομα που δεν απασχολούνται ούτε συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκπαίδευση ή κατάρτιση), των γυναικών, των ηλικιωμένων, των νέων και ενηλίκων με μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολίες, ατόμων με αναπηρία και ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες λόγω πολιτιστικών, κοινωνικών ή οικονομικών εμποδίων. Παρέχει επίσης ένα πρόγραμμα δράσης για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, που αποτελείται από μαθήματα γλώσσας, επαγγελματική κατάρτιση καθώς και, ανάπτυξη επιχειρηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Ως ενδιάμεσος οργανισμός για το "Erasmus για νέους επιχειρηματίες", η SYNTHESIS προσφέρει κατάρτιση και καθοδήγηση χωρίς αποκλεισμούς και ευκαιρίες σε επίδοξους επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη.
Rightchallenge - Associação
Η Rightchallenge Association είναι ένας μη-κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ) που στοχεύει στην προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως μέσο κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να εστιάζει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των ανθρώπων - ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την ηλικία ή το φύλο - προκειμένου να τους προετοιμάσει να συμμετέχουν σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας, όπως στην οικογένεια, στην εργασία, στην κοινότητα και ψυχαγωγία . Έτσι, ως οργανισμός που ασχολείται ενεργά με την κοινότητα, ένας από τους πυλώνες μας είναι η δια βίου μάθηση, επειδή έχουμε την πεποίθηση ότι είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς προάγει την ενεργό, δημοκρατική και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη. Οι δραστηριότητες του Rightchallenge αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας και της πρόσβασης στη μη τυπική εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στην πρόσβαση στη δια βίου μάθηση στην Πορτογαλία, ενώ παράλληλα προωθούν την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη δημιουργία αξίας στους οργανισμούς με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης. Το Rightchallenge αναγνωρίζει ότι η μη τυπική εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών ικανοτήτων, ενώ παράλληλα προάγουν την προσωπική ολοκλήρωση και ευημερία των ατόμων. Ως οργανισμός που αγωνίζεται για την ολιστική ανάπτυξη, προωθούμε και αναπτύσσουμε θετικούς μετασχηματισμούς στην κοινωνία και διευκολύνουμε την πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην επίτευξη του εκπαιδευτικού επιπέδου"
Exeo Lab Srl
Η Exeo Lab είναι μια πολυδύναμη, ευέλικτη νέα εταιρεία που οραματίζεται μια κοινωνία με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Η Exeo Lab εργάζεται για να αποδείξει ότι η τοπική ανάπτυξη είναι το κλειδί για την προσέλκυση έργων, δεξιοτήτων, ευκαιριών και δικτύων για την ανάπτυξη της κοινότητας. Η Exeo Lab είναι μια σύμπραξη ειδικών σε θέματα πολιτικής, τα ιδρυτικά μέλη της οποίας διαθέτουν πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας σε συμβουλευτικές υπηρεσίες προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο τομέας εξειδίκευσής της έγκειται στην έρευνα και την εδαφική ανάλυση μέσω καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών, προκειμένου να υποστηρίξει το σχεδιασμό πολιτικής για τη δημόσια διοίκηση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και ιδίως στους καινοτόμους και αναδυόμενους τομείς. Επίσης, η Exeo Lab παρέχει στις ΜΜΕ και τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις προηγμένη στήριξη στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης, των επενδυτικών στρατηγικών, της μεταφοράς τεχνολογίας και της Ε&Α. Η Exeo Lab ειδικεύεται σε διάφορους βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της χάραξης πολιτικής για προγράμματα εδαφικής ανάπτυξης που συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά και εθνικά ταμεία. Προσφέρει υποστήριξη σε ΜΜΕ στον σχεδιασμό και τη διαχείριση στρατηγικών επιχειρηματικής ανάπτυξης για την ανταγωνιστικότητα της τοπικής και διεθνούς αγοράς. Στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η Exeo Lab παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση σε νέους νεοφυείς επιχειρηματίες και ευάλωτα άτομα για τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και την παροχή καινοτόμων κοινωνικών υπηρεσιών, ιδίως σε αγροτικές και περιφερειακές περιοχές. Επιπλέον, βοηθά τις επιχειρήσεις στον εντοπισμό και την πρόσβαση σε νέες αγορές μέσω του εκτεταμένου διεθνούς επιχειρηματικού δικτύου τους. Επιπλέον, η Exeo Lab συμμετέχει ενεργά σε περιφερειακά, εθνικά και διακρατικά έργα που επικεντρώνονται στη δημιουργία αναπτυξιακών ευκαιριών, ιδίως σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική ένταξη και την εργασιακή ενσωμάτωση.
VAEV Research and Development Agency GmbH
Η VAEV R&D GmbH (VAEV Research & Development Agency GmbH) είναι η ιδιωτική επέκταση της VAEV (Vienna Association of Education Volunteers/Σύλλογος Εθελοντών Εκπαίδευσης Βιέννης), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού (ΜΚΟ) με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων Erasmus+. Η VAEV R&D GmbH στοχεύει στην ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης μέσω της συνεργασίας με τοπικά σχολεία και εκπαιδευτικά κέντρα για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και επικαιροποιημένων προγραμμάτων σπουδών με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τον 21ο αιώνα. Συγκεκριμένα, η VAEV R&D GmbH στοχέυει στην ενδυνάμωση των ανθρώπων παρέχοντας καθοδήγηση σε επίπεδο κοινότητας καθώς και ευκαιρίες εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας για γυναίκες και ιδιαίτερα για νεαρές γυναίκες που ζουν σε μειονεκτικά περιβάλλοντα, όπως οι αγροτικές περιοχές, οι οποίες έχουν λιγότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στις ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και για άτομα με αναπηρία και με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Μέσω των δραστηριοτήτων και των έργων της, η VAEV R&D GmbH εμπλέκει μεγάλο αριθμό ατόμων από αυτές τις ομάδες-στόχους. Στόχος τους είναι η διάδοση της δέσμευσης για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας και των διαδικτυακών εργαλείων, καθώς και η προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας, της πολυμορφίας και της ένταξης στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας σχολεία, κέντρα νεολαίας και εκπαίδευσης, κέντρα ειδικής εκπαίδευσης και όλες τις άλλες σχετικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Η VAEV R&D GmbH προωθεί τον επαγγελματικό προσανατολισμό, καθοδήγηση, κατάρτιση για την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών και γυναικών με λιγότερη πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, συνεργάζεται με άλλες ΜΚΟ και κοινωνικές οργανώσεις για την προώθηση αλλαγών πολιτικής για τη βελτίωση της πρόσβασης στην πρόνοια και την αγορά εργασίας. Το αντικείμενο της VAEV R&D GmbH είναι η παροχή ευέλικτων προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης σε διάφορους τομείς στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Έχει προσανατολίσει τις υπηρεσίες της προς τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές και προτεραιότητες που τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έμφαση δίνεται στην κατάρτιση δεξιοτήτων και σε πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να είναι ενεργοί στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.